yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 难度并不大 请仔细计算

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1点是杀棋的要点!白2挡时,黑3打,黑5粘巧妙,白6打吃无奈,黑7卡打后,白提黑五子仍无法做活,请棋友们自行验证。