yikeweiqi
close
每日一型20160624

黑先 已有一眼的黑棋需要在上方狭小的空间内寻找第二只眼

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1靠妙手!白2断最强,黑3一路小尖是相关联的妙手!白4打,黑5一路扳过,形成劫活是此型正解。