yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 请仔细计算所有的杀法找到正解

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1挤是盲点!白2扩大眼位时,黑3冲,黑5并做好准备工作,然后黑7挖入后白已无法成活!