yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 左右不完全同型 颇具迷惑性!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1点入好手!白2虎做眼最强抵抗,黑3打必然,白4挡后,再白6扑,形成劫杀是本题正解。