yikeweiqi
close
每日一型20160630

黑先 黑角似乎无法做出两眼了 还有救吗?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扳是绝妙的试应手手筋!白2提,黑3冲后,再黑5扑,黑7打,通过吃白三子接不归做活。