yikeweiqi
close
每日一型20160630

黑先 看似简单 但是着实大意不得!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1夹妙手!白2打,白4夹,黑5顽强撑住,进行至黑9立,白无功而返。黑1如果随手在白8位紧气,白直接在白4点,黑无应手。