yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 破眼时切忌急躁冒进!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1跳冷静!白2立企图扩大眼位,黑3大飞击中要害,白4提,黑5横并后白已无法做活。