yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 发现要点后 一切都会变得简单

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1冲后,再黑3点是要点!白4如补右边眼位,黑5,7托粘后,白已无法阻渡,被净杀。白4如在左边阻渡,则黑D2夹入后,白同样无法做活,请棋友们自行验证。