yikeweiqi
close
每日一型20160706

黑先 白棋空中有棋吗 请认真思考!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1点绝妙!白2挡无奈,黑3挤后再黑5挡次序井然,白6断必然,黑7,9,11先手做好准备工作后,黑13,15冲断后成功捕获白两子,黑成功!