yikeweiqi
close
每日一型20160706

黑先 此局面下 黑棋该如何腾挪治孤呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1冲,然后黑3顶绝妙!白4猴无奈忍耐,黑5先手挡后,再黑7连扳,此局部得到了完美的处理。