yikeweiqi
close
艺探索

中级死活

中级死活

黑先 不要忽视白棋的顽抗

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1跳,白2冲后再白4顶是顽强的抵抗,黑5先冲是好次序,白6粘时,黑7冲后再黑9扳非常巧妙,白眼位不足无法做活。