yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 经典死活题之一 请仔细思考

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1打吃冷静,白2并顽强抵抗,黑3冲,白4弯做眼时,黑5点入犀利,最后白因眼位不足被杀。