yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 白棋眼位很大 考验你对棋型的敏感度

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扑绝妙!白2弯最强抵抗,黑3点入犀利,白4扩大眼位时,黑5再扑次序绝佳,白6提无奈,黑7断后再黑9扑终于将白棋剿灭。