yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 白棋角部棋型很有弹性 需仔细计算

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1尖,然后黑3扳,再黑5夹是巧妙的次序,白6打则黑7一路翻打,白已无法做出两眼。