yikeweiqi
close
每日一型20160713

黑先 这个局部该如何搜刮白棋呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1托妙手!白2扳时,黑3再断,白4只能粘,黑5,7先手打拔一子后成功在白空里活棋。过程中白2如外扳,这黑3退,白依然无法避免出棋,请棋友们自行验证。