yikeweiqi
close
每日一型20160713

黑先 面对白棋凶悍的点 黑棋面临被分断的危险 还有办法联络吗?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1靠是经典手筋,白2冲,黑3再断,白已无法切断黑棋。