yikeweiqi
close
每日一型20160713

黑先 实战常见的局部棋型 黑棋该如何处理?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扳,黑3立巧妙,白4断为了白6的托过,不过黑7二路跳后局部处理成功。