yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160727

每日死活精选

黑先 中腹黑棋如何做活? 难度不大但需要仔细

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1虎扩大眼位,白2挤时,黑3粘冷静!白4点,黑5做眼即可,最后白无功而返。