yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160729

每日死活精选

黑先 白棋棋型的弱点在哪?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1冲,然后黑3,5挖粘是冷静的杀手!白6虎,黑7,9一路翻打即可,白已无法做活。