yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160731

每日死活精选

黑先 略有眼花缭乱之感 要整理思路

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1冲,然后黑3靠是妙手!白4虎企图扩大眼位,黑5断入后再黑7长,白已无法做活。