yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160801

每日死活精选

黑先 找到冷静的杀棋好手 请仔细计算

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1虎冷静,白2挡必然,黑3点入是杀棋要点!白4粘,黑5爬,黑7扳后白已无法做活。