yikeweiqi
close
每日一型20160725

黑先 白棋空中有棋吗?请仔细思考

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1打后,黑3断次序井然,白4打无奈,黑5断后,黑7立,黑9扳巧妙,以下形成一本道,最后黑17扳,黑19顽强做劫绝妙!成功在白空中出棋。