yikeweiqi
close
每日一型20160725

黑先 对上面这块白棋 黑棋有什么手段呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1夹,白2虎做眼时,黑3扳绝妙!白4打必然,黑5扑入后成功形成劫杀,黑成功!