yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160808

每日死活精选

黑先 面对白棋的点入 黑棋该如何防御?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扩大眼位正确,白2尖时,黑3粘冷静,以下白4与黑5形成见合,黑棋成功做成双活。