yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160811

每日死活精选

黑先 黑棋棋型略显松散 做活的要点在哪里呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1飞是做活的要点!白2跳下时,黑3尖做眼冷静,白4搭入企图破眼,黑5,7挖粘后形成白接不归,黑成功做活。