yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160814

每日死活精选

黑先 想要杀白 次序非常重要

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1点犀利!白2粘必然,黑3爬后,再黑5挤次序井然,最后黑7立冷静,白8阻渡,黑9立下做眼,形成有眼杀瞎,黑成功!