yikeweiqi
close
每日一型20160801

黑先 左边和中间似乎不能两全了 黑该如何是好?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1靠是绝妙的一手!白2粘无奈,黑3再断,白已无法征吃黑中间5子,黑成功!