yikeweiqi
close
每日一型20160801

黑先 面对白棋的凶悍点入 黑该如何防御?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1托是此型防御的要点!白2断后再白4长必然,黑5虎冷静,白6如果执迷不悟拐下,黑7粘后形成一本道,最后通过滚打成功一气吃死白棋。