yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160816

每日死活精选

黑先 第一手基本必然 需要计算清后续的变化

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1挡必然,白2挖时,黑3自粘冷静!白4粘,黑5做眼后简单成活。