yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160819

每日死活精选

黑先 看似简单 不过稍有误算将功亏一篑

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1挡下必然,白2挡死活,黑3扳后再黑5打是巧妙的次序,最后黑7打一锤定音。