yikeweiqi
close
每日一型20160810

黑先 对杀问题 黑棋只有两气 如何延气来杀白?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1,3自粘冷静,白4渡过无奈,黑5一路跳后再黑7弯冷静,黑棋成功将自己延长到4气杀白。