yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160823

每日死活精选

黑先 白棋眼位不小 该如何杀棋?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1点,然后黑3冷静长是好手!白4,6扩大眼位,黑7先扳是好次序,最后黑9,11冲断成功杀死白棋。