yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160824

每日死活精选

黑先 难度不大 但需要仔细

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1粘冷静!白2断考验是,黑3打巧妙,最后白4,6打吃,黑5,7冷静做眼,白无功而返。