yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160828

每日死活精选

黑先 如何利用白空中三子做成聚杀是杀棋的关键

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1爬,白2扳时,黑3再冲是好次序,白4企图扩大眼位,黑5打后,黑7爬过,形成聚杀是本题正解。