yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160901

每日死活精选

黑先 白棋眼位很大 需仔细计算

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扑后再黑3点是急所!白4搭是最强抵抗,黑5打后黑7提必然,白8打,黑9断后形成劫杀是本题正解。