yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160902

每日死活精选

黑先 白棋寥寥三子皆占据要点 黑该如何动手?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1搭,黑3顶看似很俗,黑5点是杀棋的要点,最后黑9长后形成“盘角曲四”净杀白棋。