yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160903

每日死活精选

黑先 如何利用白空中黑两子来实现杀棋?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扑,白2扩大眼位,黑3挡逼迫白4提,黑5打,白6企图做成双活,黑7先打再黑9打次序精确,最后黑11粘成功聚杀白棋。