yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160904

每日死活精选

黑先 找到急所是杀棋的关键!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1点急所!白2顶,黑3尖后,再黑5扳过是巧妙的次序,白6断打必然,黑7打,再黑9打,白10粘无奈,黑11提后形成劫杀是本题正解。