yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160910

每日死活精选

黑先 难度不高 但不要忽视白棋的抵抗

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1先扳,再黑3一路托是绝佳的次序,最后黑5打,白已无法做活。如果黑3随手先在黑5冲,将被白顽强做劫,请棋友们自行验证。