yikeweiqi
close
每日一型20160831

黑先 黑中间数子棋筋面临险境 有办法逃脱吗?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1挤送吃绝妙!白2打必然,黑3顺势长,以下形成一本道至黑7,白因征子不利已经无法吃黑棋筋。