yikeweiqi
close
每日一型20160831

黑先 白中间有四气 黑棋该如何延气与白棋对杀呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1立,白2挡紧气必然,黑3冲后,黑5一路立绝妙!白6自粘无奈,黑7粘后已经形成了黑快一气杀白。