yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160912

每日死活精选

黑先 选点不多 用排除法来做是个不错的选择

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扳冷静!白2弯最强抵抗,黑3打,白4强行做劫,形成劫杀是本题正解。