yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160913

每日死活精选

黑先 做好准备工作 然后一击制敌!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1挖,黑3立先做准备,然后黑5点入犀利!白6提顽抗,黑7挤又是冷静的好手,白8粘,黑9吃后成功净杀白棋。