yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160915

每日死活精选

黑先 难度并不大 注意次序

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扑缩小眼位,白2立时,黑3冲好手!白4提,黑5立后,白6与黑7成为见合,白愤死。