yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160917

每日死活精选

黑先 注意白棋气紧的弱点!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1靠好手!白2扳,黑3扑巧妙,抓住了白气紧的弱点。白4做劫无奈,形成劫杀是本题正解。