yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160923

每日死活精选

黑先 请冷静地寻找活棋之路

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1立冷静!白2冲,黑3打后再黑5渡过,白6粘补角无奈,黑7提后已经成活。