yikeweiqi
close
每日一型20160912

黑先 面临分断 黑棋能吃掉白棋棋筋吗?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1靠好手!白2粘必然,黑3先扳,再黑5,7立是绝妙的次序,白8吃无奈,黑9贴,黑11夹后,白棋筋已无法逃脱。