yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160927

每日死活精选

黑棋 杀棋的次序非常重要

 

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1冷静爬好手!白2顶时,黑3先打,再黑5长是好次序,白6打吃时,黑7卡打,黑9粘后,白愤死。