yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20160930

每日死活精选

黑先 要想全歼白棋 需要缜密的计算

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1扳,然后再黑3挖巧妙!白4打吃时,黑5尖是绝佳的次序,待白6吃,黑7再打,白全部净死!