yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20161001

每日死活精选

黑先 目标很明确 直取白棋下方一眼!

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1挤,然后黑3断是强手!白4打,黑5再打强硬,白6顽强做劫是最佳抵抗,黑7提后形成劫杀是本题正解。